За нас

[Scroll down for English]

Ние сме мрежа от активисти и самоорганизирани колективи, включващи хора с антифашистки възгледи, които взимат решения и действат на хоризонтален и антиавторитарен принцип. Нямаме лидери и не вярваме в превъзходството на едни индивиди над други. Разчитаме на своята инициативност и на взаимопомощта, които ни обединяват на местно и интернационално ниво. НЕ си сътрудничим с политически партии и държавни институции, нито приемаме субсидии от такива.

Отстояваме концепцията за свобода, равенство, право на избор, ненасилие, разбирателство и уважение между хората. Заставаме срещу всяка форма на тоталитаризъм и дискриминация.Считаме, че антифашизмът е основан на самозащита и по тази линия противопоставянето на несправедливостите и борбата за позитивна промяна са необходими. Не определяме непривилегированите хора в общество ни като безпомощни жертви – вярваме, че повечето хора са потенциално активни личности, които могат да вземат живота си в свои ръце.

Осъждането и противопоставянето ни на идеологии като фашизъм, нацизъм, национализъм, капитализъм и произхождащите от тях ксенофобия, етноцентризъм, расизъм, хомофобия и мизогиния, е основано на убеждението, че те възпитават предразсъдъци, омраза, егоизъм и водят до разделение, враждебност и неравнопоставеност в обществото. В крайна сметка, резултатът от тях е тотална липса на емпатия, криворазбран морал, страдание и социална разруха, физическото и/или културно унищожение на “другия”.

Йерархията, наложена от действащата управляваща система, поражда потисничество в най-различни форми и сегрегация, основана на етнически, социален, полов или друг признак. Само когато осъзнаем пресечността и свързаността на проблемите ни ще можем да работим ефективно за разрешаването им.

Без нито една свастика по улиците! Без неонацистики маршове в градовете ни! Не на легитимирането на езика на омразата! Не на потулването на престъпленията с дискриминационен мотив! Срещу опресията и експлоатацията!Ние вярваме, че един справедлив свят, базиран на принципите на солидарността и равенството, на прякото участие на хората в социалния, политическия и икономическия живот, е възможен. Алтернативата на националната държава, на милитаризма и на робството е именно едно самоорганизирано, автономно, емпатично и креативно общество.

СОЛИДАРНОСТТА КЪСА ВЕРИГИ И СЪЗДАВА ПОЗИТИВНА ПРОМЯНА!

……………………………………………………………………………………………………………..

We are a network of activists and self-organized collectives involving people with anti-fascist views that take decisions and act on horizontal and anti-authoritarian principles. We do not have leaders and we do not believe in the superiority of one individual over another. We rely on our initiative and on the mutual assistance that unite us on a local and on an international level. We DO NOT cooperate with political parties and state institutions, nor we accept grants from those.

We defend concepts such as freedom, equality, the right to choose, non-violence, understanding and respect among people. We stand up against every form of totalitarism and discrimination.We consider that anti-fascism is based on self-defence and on this line, opposing injustice and fighting for positive change is necessary. We do not see the less privileged people in our society as helpless victims – we believe that most people are potentially active personalities that are able to take their life in their own hands.We condemn and oppose ideologies such as fascism, nazism, nationalism, capitalism and the xenophobia, ethnocentrism, racism, homophobia and misogyny originating from them, because we believe that they teach prejudice, hatred, egoism and they lead to division, hostility and inequality in society. Eventually, the result from all these things is a total lack of empathy, misunderstood morality, suffering and social destruction; the physical or/ and cultural holocaust of “the other”.

The hierarchy imposed by the ruling system breeds oppression in many forms and segregation based on ethnical, social, sexual and other signs. When we realize the intersection and the coherence of our problems, only then we can work effectively towards solving them.

No swastikas on our streets! No neonazi marches in our cities! No to legitimating hate speech! No to covering up hate crimes! Against oppression and exploitation! We believe that a fair world based on the principles of solidarity and equality, on the direct participation of people in the social, political and economical life is possible. The alternative of the national country, of militarism and slavery is indeed a self-organized, autonomous, empathical and creative society.

SOLIDARITY BREAKS CHAINS AND CREATES POSITIVE CHANGE!